در نگاره ی 1،محیط شاد وصمیمانه ی خانه وروحیه ی کار وتلاش حاکم برآن،باتاکیدبردرس وکتاب ومطالعه ویگانگی ورابطه ی سالم وعاطفی اعضای خانه راالقاوتفهیم می کند.

درنگاره ی 2،آزاده در حال آماده شدن برای  اولین روزمدرسه است واعضای خانواده باخوش حالی اوراآماده وبدرقه می کنند وبرادر کوچکتر نیز با شوق اورا می نگردوهمچنین پدر درحال آماده شدن است تاآزاده رادراولین روز مدرسه همراهی نماید.دراین نگاره اهمیت دادن خانواده به درس ومدرسه تاکید شده است.

درنگاره ی 3،آزاده وبقیه ی دانش آموزان راه مدرسه رامی پیمایند وباکوچه وخیابان ومحله ومقررات عبور ومروروچراغ راهنمایی ومحل خط کشی عابر پیاده وپلیس راهنمایی آشنا می شوند.خیابان،پیاده رو،مغازه ،مسجد،میدان ومجسمه ی مادرنیزازبخش های دیگراین نگاره به شمار می رود.

درنگاره ی 4،معرفی محیط وکارکنان ومحیط مدرسه همراه باالقای شورونشاط وشادابی صورت می گیرد.

درنگاره ی 5،معرفی محیط کلاس صورت می گیردوبیننده بابچه هابه کلاس درس می رودوآموزگارومحیط کلاس ومتعلقات آن راازنزدیک مشاهده می کندوخودرادرمحیط آشنای کلاسی می بیند که خودش اینک دران قدم گذاشته است.

درنگاره ی 6،دانش آموزان باجریان یک روز تعطیل خانواده درمحیط شاد پارک(بوستان)،سرگرمی های سالم،آموزش دوستی باطبیعت،رعایت نوبت وبرقراری روابط سالم اجتماعی بادیگران رافرامی گیرند.

درنگاره ی 7،دانش آموزان بازندگی سرشارازتلاش روستائیان ونقش آنان درپیشرفت کشور،دوستی ومراقبت از حیوانات خانگی،محصولات،مشاغل،فراورده های تولیدی،لباس وابزارهای کارروستائیان آشنا می شوند.

درنگاره ی 8،القای نگرش عاطفی مهربانی باحیوانات مدنظربوده که درقالب بازدیدوآشنایی باباغ وحش ومعرفی حیوانات در آن صورت می گیرد.

درنگاره ی 9،آشنایی دانش آموزان بانهادمذهبی مسجدوآداب ورسوم مذهبی درحدتوان یادگیری کودک باآهنگی ملایم وجذاب صورت می گیرد.

درنگاره ی 10،دانش آموزان بایکی ازآداب وسنن زیبا وکهن ایرانی (عیدنوروز)،دیدوبازدید،دوستی ونگه داشتن حرمت بزرگان خانواده آشنا می شوند.

بهتر است بدانیم که:

1-هرنگاره مجموعه ی متنوعی از اطلاعات ویک کل یکپارچه است که ابتدا دانش آموزباکلیت آن آشنا می شودودرمرحله ی بعداجزایی ازدرون آن استخراج می گرددودرمعرض دیدوی قرار می گیردتاتوان ذهنی،قدرت ونگهداری مطالب درحافظه،میزان گسترش حوزه ی واژگان،میزان تسلط بر زبان ومیزان انطباق آموخته های اوبااهداف،دراین بخش سنجیدهمی شود.

2-مدت زمان تدریس برای نگاره ها(دوهفته ی اول مهرهرهفته دونگاره ودوهفته ی آخرمهرماه هرهفته سه نگاره)جمعا ده نگاره پیش بینی شده است.البته همکاران محترم می توانند مدت زمان بیشتری رابه صلاحدیدخودشان به این امر اختصاص دهند.

3- آموزش کلمات (هم آغاز-هم پایان)ازنگاره ی2،آغازمی شود.

4- بخش وصداکشی کلمات به عنوان یک فن ونه یک روش،می تواند درکتاب کارمورداستفاده قرارگیردوبه علت رویکردکلی درکتاب فارسی بخش وصداکشی کلمات جایگاهی ندارد

 

شعری برای نگاره 1(به خانه ما خوش آمدی)

 

 

آی بچه ها آی بچه ها!                        خوش آمدید خانه ی ما

اگر که خوب گوش بکنید                    یاد می گیرید خیلی چیزا

این خانه را که می بینید                        یک در دارددوپنجره

از هرجایی که فکر کنید                         خانه ما قشنگ تره

راستی یادم رفته بگم                          که اسم من آزاده است

خدای مهربون به من                           مادر خوبی داده است

مثل  تمام  شماها                               من هم کلاس اولم

درس ها راخوب یاد میگیرم                   فکر نکنید که تنبلم

شکر خدا باید بگم                                 بابای من مهربونه

وقتی می آدازسرکار                         خنده رو لب ها مهمونه

تصویر را خوب نگاه کن                        حالا بگو دوست عزیز

پنجره کو؟ پرده کجاست؟                   فرش وگل وکتاب ومیز

اعضای خانه هر کدام                       دارند یه کاری می کنند

مادروبابا وامین                                بگو چه کای می کنند؟

 

 

شعری برای نگاره2(بچه ها،آماده!)

 

 

 

زنگ و زنگ وزنگ                      یک صبح قشنگ

بیدارشد از خواب                          بچه ی زرنگ

قبل از همه شست                     او دست ورویش

لباس که پوشید                         شانه زد مویش

مثل آزاده                                    بابا آماده

صبحانه خورده                             با خانواده

حالا وقت چیست؟                         خداحافظی

ازدست ما هست                          مادرم راضی

مادر می گوید                              همراه بابات

برو مدرسه                                  خدا به همرات

یک ودووسه                                می ریم مدرسه

دوست بچه ها                               کتاب ودرسه

دست هر کدام                         یک کیف خوش رنگ

کفش آزاده                                   قرمز وقشنگ

امین چی دارد؟                              کتاب و جوراب

او هم با مادر                                پا شده از خواب

منبع :کتاب (شعرنشاط آموزش)از آقای علی(الله یار)بیات

 شعر برای نگاره ۳

یک ودو وسه          راه مدرسه

بچه ها بریم            سمت مدرسه

اول می زنیم            ازخونه بیرون

بعدبایدردشیم            ازتوخیابون

ازمحل های                خط کشی شده

بچه ها ردشید             بی سروصدا

نگهدارتون              دست های خدا

آزاده خانم              عاشق درسه

پدرمی برد               اورامدرسه

همه میگن آب             نعمت خداست

حوضی پرازآب           وسط چارراست

چه خوب شد پیش            مدرسه ی ما

ساخته شده یک               مسجدزیبا

راه مدرسه                  راهی قشنگ است

درخاطرما                   هزارتارنگ است

شعربرای نگاره ی۴

نگاه کنین بچه ها                 شعرازهمکارخوبم فرنازخانم

زنگ تفریحه حالا
دو تا از این بچه ها

 توپ و میندازن بالا
سارا خانوم آب تو لیوان میریزه

ببین چقدر تمیزه
آزاده و مریم

فارسی میخونن با هم
مدیر مدرسه هم هست 

روی میزش پرچم

پرچم خوب میهن   
تو کتابا نوشته

کثیفی کار زشته
اگه آشغال نریزی

میگن هستی فرشته
آسمون پاک و آبی
شب به موقع بخوابی

شعربرای نگاره ی ۵

 معلم خوب ما
نوشت به نام خدا                  شعرازهمکارخوبم فرنازخانم
ببینید آی بچه ها
پرچم ایران ما
پرچم روی میزه
امام ما عزیزه
بچه ها روی نیمکت
گروه گروه نه تک تک
گوش میدن حرف آقا
یاد بگیرن آب بابا
لباساشون آبیه
آب به گل خوب کاریه
دو سطر کتاب رو دیوار

صبح ها زود بشی بیدار
مداد ما تفنگه
اینویادمان هیچ نره

شعربرای نگاره ی۶

 نگاره 6
بازی بازی تماشا                              شعرازهمکارخوبم فرنازخانم
چه خوبه با بچه ها
امین نشسته رو تاب
اونجا حوضیست پر از آب
علی بادکنک داره
بازی شادی میاره
بابا میخوره چایی
روزنامه دست دایی
چترو کرده سایبون
مادرجون مهربون
تکون داده باد درخت
درس خوندن هیچوقت نیست سخت
آب بخور تو با لیوان
آی گل پسر امین جان(گل دخترم زهرا جان)
آزاده رو سرسره
او نداره دلهره
پشت سرش علی جان
میاد بالا شتابان
النگ دولنگ چه خوبه
بچه خوب محبوبه
توپ علی رنگارنگ
بازی میکنه قشنگ
هر کی آشغال نریزه
بدون خیلی تمیزه
وقتی میکنی بازی
آشغال نریزی نازی

شعربرای نگاره ی ۷


به به به به روستارا                         شعرازهمکارخوبم فرنازخانم
حیوانات زیبا را
گاو و گوسفند و خروس
این حیوانات ملوس
ببین درخت سرو را
این زن قد بلند را
اون مامان علی یه
زن زحمتکشیه
باباش رفته رو زمین
تراکتورش رو ببین
حالا برگشته باباش
لبخند هست روی لباش
اردگ توی رودخانه
دار قالی تو خانه
قالی می بافه زهرا
دختر خوب روستا
رودخانه توی روستا
برف نشسته رو کوهها
رد شد ماشین از رو پل
ببین اون مرغ تپل
علف می خوره گوسفند
تو شیرینی مثل قند

شعربرای نگاره ی۸

ای بچه ی توانا

بگوتونام اینجا

بله درسته جانم

 یه باغ وحش دراینجاست

چه دنیای قشنگی

چه جای رنگارنگی

چقدرحیون زیبا

می بینم من دراینجا

گوزن وفیل وخرگوش

یه میمون بازیگوش

شیروببرویک پلنگ

دردنیای رنگارنگ

شعربرای نگاره ی ۹

اینجاروخوب نگاه کن

اسمشوتوپیداکن

دراین خانه ی زیبا

جمعی ازمردوزن ها

درصف نمازمی خوانند

قرآن ودعامی خوانند

دروسط پرده داره

حیاطش نرده داره

یک طرف جانمازه

مناره اش چه نازه

حالابگوزرنگم

اینجاکجاست قشنگم

بله درسته مرحبا

مسجده این جای زیبا

شعربرای نگاره ی ۱۰

بهاره های بهاره

گل اومده دوباره

عیداومدوعیداومد

صدای بلبل اومد

سیب وسماق وسرکه

سنجدوسیب وسکه

چه سفره ی قشنگی

باتخم مرغ رنگی

همه دورسفره

نشسته اندمنتظر

وقت تحویل ساله

پدربزرگ خوشحاله

فصل بهارقشنگه

هرگوشه اش یه رنگه

مادربزرگ مهربون

قصه می گه برامون

همه دورش جمع می شیم

خوشحال وخندان می شیم


موضوعات مرتبط: والدین گرامی ، برای استفاده ی دانش آموزان عزیز ، گروه آموزشی پایه ی اول شهرستان گرمه ، سروده های همکاران

تاريخ : یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۹۲ | 12:38 | نویسنده : رجبعلی باقری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.